Privatlivspolitik for Forening Assist

Vedtaget i maj 2018

ASSISTs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Denne politik gælder for alle projekter og hjemmesider under ASSIST, herunder men ikke begrænset til WutomiAgri.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Foreningen ASSIST er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Oplysninger om medlemmer, frivillige ulønnede medarbejdere, gavegivere, modtagere af nyhedsmails o.lign.:
  1. Almindelige personoplysninger:
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, oprettelsesdato og evt. -sted, telefonnummer og e-mailadresse
  2. Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   • CPR-nummer
   • Bankoplysninger

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan vi få almindelige person-oplysninger fra offentligt tilgængelige søgesider, primært KRAK, hvis vi har mistet nogle af de oplysninger, du tidligere har givet (f.eks. ved flytning eller skift af telefonnummer)

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene: 

Formål med behandling af personoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Foreningens håndtering af modtagne gaver, herunder indberetning til SKAT af gaver modtaget med skattemæssig fradragsret
 • Foreningens udsendelse af nyhedsmails og invitationer til foreningens arrangementer
 • Administration af din relation til os, herunder medarbejderadministration

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesse-afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
 • Udsendelse af nyhedsmails o.lign. om aktiviteterne i foreningen
 • Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Deling og videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift og hosting mv.

Vi videregiver personlysninger til SKAT til lovpligtige indberetninger.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke og vi sender dig ikke markedsføringsmateriale fra firmaer uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som gavegiver, som modtager af nyhedsmails eller som frivillig medarbejder.

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Gavegivere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter modtagelse af gaven og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Oplysning om gavegivere skal til opfyldelse af bogføringskravene opbevares i 5 år efter udløbet af et år

Modtagere af nyhedsmails:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode efter afmeldt interesse i at modtage nyhedsmails,  o.lign. og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Oplysning om modtagere af nyhedsmails o.lign. som ikke er medlem eller gavegiver vil blive opbevaret i indtil 1 år efter afmeldt interesse.

Frivillige ulønnede medarbejdere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige personoplysninger i indtil 1 år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, gavegivere og modtagere af nyhedsmails o.lign. til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Cookies

Cookies er filer, der gemmes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr, når du besøger vores hjemmeside. Cookies sikrer, at tjenester og services fungerer optimalt på vores hjemmeside.

Ved at trykke på cookie indstillinger i vores cookiedeklaration kan du vælge kun at tillade udvalgte cookies. Hvis du gør dette, skal du være opmærksom på, at der kan være funktioner på hjemmesiden, som ikke virker.

Læs mere i vores Cookiepolitik.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse 
 • Retten til sletning 
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal, 1300 København K, telefon 3319 3200, email: dt(at)datatilsynet.dk 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du eventuelt modtage meddelelse herom via e-mail.